Big Bike กับข้อกฎหมายขังคับใช้ใหม่ที่อาจถูกแก้ ??

Avatar admin
Big Bike License

การบังคับใช้กฏหมายใหม่สำหรับ Big Bike

สำหรับในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ที่เพิ่งจะผ่านมาไม่นานนี้นั้น จะมีการเริ่มใช้กฏหมายใบขับขี่ Big Bike สำหรับรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดความจุ 400cc. ขึ้นไปอย่างเป็นทางการแล้วก็ตาม แต่ทว่าดูเหมือนจะยังไม่สามารถช่วยลดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ได้ ทางด้านนักวิชาการจึงเสนอให้ออกกฏหมายเพิ่มเติม

Big Bike License ขนส่ง
พญ. ชไมพันธุ์ สันติกาญจน์ ผู้จัดการโครงการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่รถจักรยานยนต์ปลอดภัย เปิดเผยว่า “จากการติดตามข่าวสารอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2564 พบว่า ปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดจากรถจักรยานยนต์ ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องให้ความสำคัญ” โดยเฉพาะอุบัติเหตุที่เกิดจากรถจักรยานยนต์ cc. สูง หรือ บิ๊กไบค์ ที่เริ่มมีสถิติเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งหากรัฐบาลมีความจริงใจและต้องการลดจำนวนผู้เสียชีวิตลง ต้องโฟกัสแก้ปัญหาที่ต้นเหตุใหญ่ ทั้งในประเด็น ม า ต ร ฐ า น ถ น น พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ขั บ ขี่   ม า ต ร ฐ า น แ ล ะ ส ม ร ร ถ น ะ ข อ ง ตั ว ร ถ รวมไปถึงกฎหมายที่ใช้ควบคุม โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ขับขี่อายุน้อย และผู้ใช้รถ บิ๊กไบค์
Big Bike License Test Driver

“ในกลุ่มนักวิชาการเราเอง มีความกังวลอย่างมากที่กฎกระทรวงฯ ใหม่ ไม่ได้จำกัดอายุผู้ขับขี่บิ๊กไบค์ที่ 21 ปีขึ้นไปตามที่สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ได้แนะนำไว้ และความไม่ชัดเจนในการบังคับใช้ ตรวจสอบ ควบคุมกำกับการอบรมผู้ขับขี่ โดยเฉพาะในประเด็นที่ร่างกฎกระทรวงนั้น กำหนดที่ขนาดเครื่องยนต์ 400cc. ขึ้นไป สวนทางกับสถิติที่พบว่า เด็กอายุ 15-20 ปี ส่วนใหญ่บาดเจ็บและตาย จากรถมอเตอร์ไซค์เครื่องแรง 250cc. – 399cc.” , พญ. ชไมพันธุ์ กล่าว

Big Bike Driver

ข้อเสนอแก้กฏหมายใหม่สำหรับ Big Bike

น อ ก จ า ก นี้ ยั ง มี เ รื่ อ ง ข อ ง ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า เ รื้ อ รั ง ข อ ง ร ะ บ บ ใ บ อ นุ ญ า ต ขั บ ขี่ ร ถ  Big Bike  จั ก ร ย า น ย น ต์ ที่ ค ว ร เ ป็ น ร ะ บ บ อ นุ ญ า ต ขั บ ขี่ อ ย่ า ง เ ป็ น ลำ ดั บ ขั้ น  (Graduated Driver Licensing – GDL) ที่ วิ จั ย พิ สู จ น์ แ ล้ ว ว่ า ล ด ก า ร บ า ด เ จ็ บ แ ล ะ ต า ย ข อ ง ผู้ ขั บ ขี่ ห น้ า ใ ห ม่ ไ ด้ เ กื อ บ 25% ผู้จัดการโครงการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่รถจักรยานยนต์ปลอดภัย กล่าวว่า “ได้ ทำจดหมายถึงนายกรัฐมนตรี  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแล้ว” โดยเสนอให้ กระทรวงคมนาคม พิจารณาปรับระเบียบเพื่อเพิ่มความปลอดภัย กลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ไทย ใน 4 ประเด็นหลักๆ ได้แก่
  1. กำหนด บิ๊กไบค์ ขนาดเครื่องยนต์ตั้งแต่ 246 ซีซี. ขึ้นไป ซึ่งจะช่วยถนอมชีวิตผู้ขับขี่เพิ่มเกือบ 2 เท่า
  2. กำหนดอายุผู้ซื้อหรือผู้ขอทำใบขับขี่ บิ๊กไบค์ ที่อายุ 21 ปีขึ้นไป รวมทั้งกำหนดโทษ หากการอบรมและทดสอบการขับ ไม่ได้มาตรฐาน
  3. ปรับปรุงการจำแนกประเภทของรถเครื่องขนาดเบา (L category) ตามเกณฑ์สากล (UNECE – WP.29) ให้มีประเภทรถ L1e ความเร็วไม่เกิน 45 กม./ชม. เพื่อจัดระบบความปลอดภัยตามกฎหมาย
  4. ปรับปรุงแก้ไขระบบใบอนุญาตขับขี่รถ จยย. เป็นระบบลำดับขั้น (Graduate Driver Licensing – GDL) และควบคุมดูแล ไม่ให้อนุญาตหรือผ่อนผันใดๆ เกี่ยวกับกฎกระทรวง พ.ศ. 2548 ที่จำกัดให้เด็กอายุ 15-17 ปี ขออนุญาตและขับขี่รถ จยย. ได้ไม่เกิน 110 ซีซี.

ข้อมูลจาก : amarintv.com , www.9carthai.com

ติดตามข่าวจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ :  GGezBikeco

Facebook FanPage : GGezBikeco

เรียบเรียงโดย GGezBikeco

Next Post

ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย แถลงสรุปผล “ โครงการวิจัยเพื่อเมืองไทยไร้อุบัติเหตุ ”

กรมการขนส่งทางบก ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่ […]
โครงการวิจัยเพื่อเมืองไทยไร้อุบัติเหตุ