CFMoto 650 NK SP 2021 ใหม่พร้อมออพชันสุดพิเศษ ล้ำกว่าเดิม

Avatar admin
CFMoto 650NK SP

CFMoto 650NK SP ฉบับปรับปรุงใหม่ มาพร้อมเทคโนโลยีแบบจัดเต็มกว่าเดิม

ล่าสุดก็ได้เผยโฉมโมเดลใหม่ในประเทศออสเตรเลียแล้วนั่นก็คือเจ้า CFMoto 650NK SP 2021 เน็กเก็ดไบค์สองสูบขนาดพิกัด 650 ซีซี. จัดว่าน่าสนใจเป็นอย่างมากด้วยการปรับปรุงใหม่ให้รับปี 2021 ในครั้งนี้ 

CFMoto 650NK SP ด้านข้าง

รายละเอียดการปรับปรุงและอัปเดตในครั้งนี้นั้นหลักๆ จะเป็นการพุ่งเป้าไปหากลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อมากขึ้น โดยจะมีการเปลี่ยนโช้คใหม่ไปใช้ของ KYB และยางเองก็หันมาใช้ Pirelli Angel ST ซึ่งก็จะช่วยให้การขับขี่ การยึดเกาะได้ดีขึ้น ส่วนล้อนั้นมีดีไซน์ใหม่ให้สวยงามเข้ากับรถมากขึ้น แต่ก็ส่งผลแต่เรื่องความสวยงามเท่านั้นไม่ได้มีความพิเศษแตกต่างจากเดิม 

CFMoto 650NK SP ด้านหลัง

การปรับเปลี่ยนดีไซน์และรูปโฉมใหม่

CFMoto 650NK SP เครื่องยนต์ใหม่ 2021

ในด้านรายละเอียดตัวรถอื่นๆของ 650NK รุ่น SP ก็จะยังคงเหมือนเดิมแทบทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ 2 สูบเรียง 8 วาล์ว DOHC ระบายความร้อนด้วยน้ำ ความจุ 649cc ที่ยังคงสามารถทำแรงม้าสูงสุดได้ 61 PS ที่ 9,500 รอบ/นาที กับแรงบิดสูงสุด 62 นิวตันเมตร ที่ 7,000 รอบ/นาที แต่ถูกปรับจูนให้ผ่านมาตรฐานไอเสียระดับ Euro 5 เรียบร้อย, ชุดเฟรมโครงเหล็ก

กั บ แ ร ง บิ ด สู ง สุ ด   62   นิ ว ตั น เ ม ตร   ที่   7, 0 0 0  ร อ บ / น าที   แ ต่ ถู ก ปรั บ จู น ใ ห้ผ่ า น ม า ตร ฐ า น ไอ เ สี ยร ะ ดั บ   Eu r o  5   เ รี ย บร้ อ ย ,  ชุ ด เ ฟ ร มโ ค ร ง เ หล็ ก  < / p >

ระบบช่วงล่างใหม่

CFMoto 650 NK SP ระบบกันสะเทือนหลัง
นอกจากเรื่องของช่วงล่างแล้ว ยังมีการติดตั้งระบบสลิปเปอร์คลัตช์ตัวใหม่เข้าไปด้วย ในส่วนของเครื่องยนต์นั้นได้มีการใช้หัวฉีดใหม่จาก Bosch เพื่อให้ผ่านมาตรฐาน Euro5 ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าโมเดลนี้จะถูกส่งขายในประเทศอื่นๆ ด้วย โดยเฉพาะในยุโรป โดยตอนนี้ทางค่ายนั้นได้เคลมแรงม้ามาของเจ้า 650 NK SP ไว้ที่ที่ 56.4 แรงม้า ขณะที่ตัวรถนั้นมีน้ำหนักรถเปล่า 193 กก.

น อ ก จ า ก เ รื่ อ ง ข อ ง ช่ ว ง ล่ า ง แ ล้ ว ยั ง มี ก า ร ติ ด ตั้ ง ร ะ บ บ ส ลิ ป เ ป อ ร์ ค ลั ต ช์ ตั ว ใ ห ม่ เ ข้ า ไ ป ด้ ว ย ใ น ส่ ว น ข อ ง เ ค รื่ อ ง ย น ต์ นั้ น ไ ด้ มี ก า ร ใ ช้ หั ว ฉี ด ใ ห ม่ จ า ก B o s c h เ พื่ อ ใ ห้ ผ่ า น ม า ต ร ฐ า น E u r o 5 . < / p >

ล้อหน้าแบบใหม่

ระบบเบรกดิสก์คู่ขนาด 300 มิลลิเมตร ทำงานร่วมโฟลทติ้งเมาท์คาลิปเปอร์ 2 พอร์ท ด้านหน้า และ ระบบเบรกดิสก์คู่ขนาด 240 มิลลิเมตร ทำงานร่วมโฟลทติ้งเมาท์คาลิปเปอร์ 1 พอร์ท ด้านหลัง พร้อมระบบ ABS Dual-Chanel จาก Continental เป็นต้น

ในส่วนหน้าจอแสดงผลนั้นได้เปลี่ยนมาใช้หน้าจอสี TFT ขนาด 5 นิ้ว แบบใหม่เรียกได้ว่าตามเทรนด์ของมอเตอร์ไซค์สมัยใหม่ที่ก็ต่างหันมาใช้หน้าจอแสดงผลแบบนี้กันมากแบบที่ไม่ยอมน้อยหน้ากันเลย 

CFMoto 650NK SP หน้าจอ TFT

โดนในประเทศออสเตรเลียเปิดราคาวางจำหน่ายที่ 7,790 AUD หรือประมาณ 5,900 USD แปลงเป็นเงินไทยก็ราวๆ 185,614 บาท (ซึ่งราคานี้ยังไม่รวมภาษี)

ข้อมูลจาก : www.superbikemag.com , motorcycles.news/en

ติดตามข่าวจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ :  GGezBikeco

Facebook FanPage : GGezBikeco

เรียบเรียงโดย GGezBikeco

Next Post

Aprilia Tuono V4 2021 เปิดราคาวางจำหน่ายแล้วในโซนยุโรป !

Aprilia Tuono V4 2021 ล่าสุดได้ประกาศราค […]
Aprilia Tuono V4 2021 page bg