สุดยอดของสะสม ส่งตรงจากแดนเดือดระอุ Moto GP !!!

Avatar admin
Ducati Moto GP ปก

สุดยอดของสะสม Ducati ส่งตรงจากแดนเดือดระอุ Moto GP ของ Casey Stoner

ถ้าคุณกำลังมองหาสิ่งของพิเศษที่จะทำให้ผนังของคุณโดดเด่น และถ้าหากคุณเองเป็นสาวกของ Ducati พร้อมแฟนตัวยงที่ตามติดทุกขอบสนาม Moto GP หรือเป็นแฟน Casey Stoner คุณจะต้องอยากเห็นว่าร้านขายของที่ระลึกเกี่ยวกับมอเตอร์ซุปเปอร์สปอร์ตของอิตาลีนั้นมีของน่าตื่นตาตื่นใจอะไรบ้างแน่นอน

โดยวันนี้เราได้นำเอาเรื่องราวที่เป็นกระแสในชั่วข้ามคืนมาเล่าให้ทราบกับ ซึ่งนั่นก็คือเรื่องราวของ แฟริ่งข้างที่เป็นส่วนประกอบของสุดยอดรถจากค่ายดังอย่าง Ducati และถูกใช้งานจริงในสนามแข่งขัน 

โ ด ย วั น นี้ เ ร า ไ ด้ นำ เ อ า เ รื่ อ ง ร า ว ที่ เ ป็ น ก ร ะ แ ส ใ น ชั่ ว ข้ า ม คื น ม า เ ล่ า ใ ห้ ท ร า บ กั บ ซึ่ ง นั่ น ก็ คื อ เ รื่ อ ง ร า ว ข อ ง แ ฟ ริ่ ง ข้ า ง ที่ เ ป็ น ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ ข อ ง สุ ด ย อ ด ร ถ จ า ก ค่ า ย ดั ง อ ย่ า ง   D u c a t i  แ ล ะ ถู ก ใ ช้ ง า น จ ริ ง ใ น ส น า ม แ ข่ ง ขั น
Ducati Moto GP Stoner

หากเป็นแฟนตัวยงของ Ducati จะทราบดีว่าแฟริ่งชิ้นนี้นั้นเป็นแฟริ่งจากรถ Ducati Desmosedici GP ที่ใช้ในการแข่งขันปี Moto GP 2009 ของ Casey Stoner ที่ได้ถูกนำมาติดกับกรอบลวดลายคาร์บอน อย่างสวยงามพร้อมยกขึ้นติดกับผนังบ้าน หากคุณต้องการที่จะตกแต่งบ้านในสไตล์คุณ หรือต้องการงานศิลปะที่ไม่ใช่ภาพวาดหรือรูปถ่ายที่เรียบแบน แต่เป็นงานศิลปะจากวงการ Motor Sport ที่คุณหลงรัก ศิลปะชิ้นนี้ตอบโจทย์คุณอย่างไม่ต้องสงสัยแน่นอน

Ducati Moto GP fairing
และนี่คือรูปโฉมของเจ้า แฟริ่ง GP 9 fairing side ที่ถูกใช้งานโดย 2 แชมป์โลก ซึ่งผ่านสมรภูมิมาอย่างโชกโชนซึ่งหากสังเกตดี ๆ จะเห็นว่าตัวแฟริ่งนั้น ยังคงมีร่องรอยของการใช้งานอยู่ ซึ่ ง แ น่ น อ น ว่ า เ ป็ น ร่ อ ง ร อ ย จ า ก ส น า ม แ ข่ ง แ บ บ 100%
Ducati Moto GP 01
Ducati Moto GP 02
โดยชุดแฟริ่งด้านขวาจากรถ Ducati Desmosedici GP ปี 2009 ของ Casey Stoner ชิ้นนี้ได้วางจำหน่ายที่ 5,900 ยูโร หรือตีเป็นเงินไทยจะอยู่ที่ราว ๆ 222,760 บาท (ยังไม่รวมค่าขนส่งเข้ามาประเทศ)

ข้อมูลจาก : www.mocyc.com , www.rideapart.com

ติดตามข่าวจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ :  GGezBikeco

Facebook FanPage : GGezBikeco

เรียบเรียงโดย GGezBikeco 

Next Post

Yamaha XSR125 2021 วางจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วในโซนยุโรป

Yamaha XSR125 2021 กระกาศวางจำหน่ายในยุโ […]
Yamaha XSR125 2021