กรมการขนส่งทางบก เปิดจองเลขทะเบียนรถ ผ่านช่องทางออนไลน์

Avatar admin
จองทะเบียนรถออนไลน์ ปก

กรมการขนส่งทางบก เปิดให้ประชาชนจองเลขทะเบียนรถจักรยานยนต์ กทม. ผ่านระบบออนไลน์

กรมการขนส่งทางบก ประกาศเปิดช่องทางสำหรับ จองทะเบียนรถออนไลน์ หรือ จองเลขทะเบียนรถ ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เพื่อรับมือและลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของโควิด-19

โดย นายยงยุทธ นาคแดง รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด และ เข้มงวดตามประกาศของ ศบค. กรมการขนส่งทางบกจึงปรับรูปแบบการบริการให้ประชาชนสามารถใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการแพร่กระจายและติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยล่าสุดได้ปรับรูปแบบให้บริการการจองหมายเลขทะเบียนรถจักรยานยนต์ของกรุงเทพมหานครผ่านช่องทางออนไลน์ ที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก https://www.dlt.go.th/site/vei/ ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ของทุกวัน และ งดรับการเดินทางมาจองด้วยตัวเอง

จองทะเบียนรถออนไลน์ ขั้นตอน

ขั้นตอนการจองทะเบียนรถออนไลน์

*** ข้อควรระวังก่อนจองเลข

 1. เปิดบริการจองเลข ตั้งแต่ 10.00 น. – 16.00 น. หากเข้าใช้งานก่อนเวลาจะไม่สามารถจองเลขได้
 2. ชื่อผู้จองต้องเป็นเจ้าของรถเท่านั้น
 3. อ่าน “หลักเกณฑ์การจอง” ให้เข้าใจก่อนจองเลข
 4. ตรวจสอบ คำนำหน้า ชื่อ – นามสกุล เลขบัตร ก่อนจอง หากผิดพลาด จะไม่สามารถนำเลขไปจดทะเบียนได้
 5. กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน หากไม่ครบตามหลักเกณฑ์ จะตกเป็นโมฆะ
จองทะเบียนรถออนไลน์ ภาพประกอบ

*** เงื่อนไข

ข้อกำหนด เงื่อนไข ในการจองหมายเลขทะเบียนรถจักรยานยนต์ ผ่านช่องทางออนไลน์

 • ผู้ยื่นคำขอต้องเป็นเจ้าของรถที่จดทะเบียน หรือ ผู้เช่าซื้อรถเท่านั้น
 • เลขทะเบียนที่จองแล้ว ห้ามเปลี่ยนเลข  หรือ โอนสิทธิ์เปลี่ยนชื่อ หรือ ยกเลิก ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อได้รับหมายเลขทะเบียนแล้ว ต้องดำเนินการจดทะเบียนภายใน 90 วัน หากไม่มาดำเนินการจดทะเบียนภายในกำหนด กรมการขนส่งทางบกจะนำหมายเลขทะเบียนที่ได้รับจัดให้กับผู้อื่นต่อไป
 • สามารถจองได้จำนวน 5 หมายเลข ตามลำดับที่ต้องการ พร้อมกำหนดหมวดอักษร ได้ตาม ณ วันที่เปิดจอง หากหมวดอักษรใดมีผู้อื่นเลือกแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปลี่ยนหมวดอักษรให้ใหม่โดยจะแจ้งผลการจองให้ทราบภายใน 1-3 วันทำการ ( ซึ่งสามารถตรวจสอบผลการจองด้วยตัวเองผ่านทางเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก )
ขั้นตอน 1
 • เมื่ออ่านเงื่อนไขต่างๆ เรียบร้อยแล้ว กด “ยอมรับหลักเกณฑ์” เพื่อเข้าสู่หน้าจองทะเบียนรถ
ขั้นตอน 2
 • กรอกข้อมูลที่ใช้ในการจองทะเบียนรถยนต์ ได้แก่ 
  – คำนำหน้าชื่อ
  – ชื่อ / ชื่อนิติบุคคล
  – นามสกุล ( นิติบุคคลไม่ต้องกรอกช่องนี้ )
  – เลขบัตรประชาชน / ทะเบียนการค้า / หนังสือเดินทาง
  – เลขตัวถังรถ ( เลขคัสซี ) เป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กเท่านั้น
  – ยี่ห้อรถยนต์ ให้เลือกยี่ห้อรถยนต์ตามเล่มหรือใบจอง
  – เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ
  – เลือก “เลขทะเบียนที่ต้องการจอง” โดยไม่สามารถเลือกหมวดตัวอักษรได้ คลิกเลือกได้เฉพาะหมายเลขไม่เกิน 4 หลักเท่านั้น
ขั้นตอน 3
 • เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมจองเสร็จสิ้นแล้ว จะแสดงหน้าแจ้งเตือนยืนยันการจองเลขทะเบียนรถ
จองทะเบียนรถออนไลน์ ตรวจสอบผล
 • เสร็จสิ้นกระบวนการจอง ท่านสามารถตรวจสอบผลการจองเลขทะเบียนรถของท่านได้ที่หัวข้อ “ตรวจสอบผลการจอง”
อย่างไรก็ดี ผู้ที่ดำเนินการขอจองเลขทะเบียน หากจองเลขไปแล้วก็อย่าลืมนำไปจดทะเบียนคู่กับรถของคุณในระยะเวลาที่กำหนด ( ภายใน 90 วัน ) ไ ม่ เ ช่ น นั้ น แ ล้ ว สิ ท ธิ์ ข อ ง เ ล ข นั้ น จ ะ ห ลุ ด ล อ ย ใ ห้ ผู้ อื่ น จ อ ง ไ ด้ แ ล ะ ก่ อ น ก ด จ อ ง อ ย่ า ลื ม ต ร ว จ ส อ บ ข้ อ มู ล ตั ว ส ะ ก ด ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง ไ ม่ เ ช่ น นั้ น แ ล้ ว ก็ อ า จ จ ะ พ ล า ด ก า ร จ อ ง เ ล ข ท ะ เ บี ย น ร ถ ย น ต์ แ ล ะ ร ถ ม อ เ ต อ ร์ ไ ซ ค์ ที่ คุ ณ ต้ อ ง ก า ร .

ข้อมูลจาก : www.dlt.go.th

ติดตามข่าวจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ :  GGezBikeco

Facebook FanPage : GGezBikeco

เรียบเรียงโดย GGezBikeco 

Next Post

Brembo เผยคอนเซ็ปผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่จะทำให้มันเป็นมากกว่าคาลิปเปอร์เบรค

Brembo ได้เผยคอนเซ็ปใหม่ Brembo G Sessan […]