อวสาน รถอินวอย – รถมือสองนำเข้า เมื่อพาณิชย์ออกประกาศห้ามนำเข้าเด็ดขาด !

Avatar admin
รถอินวอย รถมือสองนำเข้า หน้าปก

ประกาศเตือน รถอินวอย รถมือสองนำเข้า ผู้ใดนำเข้ามามีโทษ และอาจถูกทำลายรถได้

เป็นที่ทราบกันดีว่า รถอินวอย รถมือสองนำเข้า หรือรถจดประกอบนั้นมีความเป็นมาอย่างไร ในวงการรถโดยเฉพาะรถบิ๊กไบค์แล้วยิ่งเป็นที่ทราบกันดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ เนื่องจากเหตุผลทางด้านราคาที่เมื่อก่อนทำให้ รถอินวอย นั้นมีความนิยมมากในระดับหนึ่ง แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดเนื่องจากรถกลุ่มนี้มีปัญหาที่ยุ่งยากกว่านั้นพ่วงตามมาเป็นขบวน ซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่ปัญหาทางด้านเทคนิคแต่เป็นปัญหาทางด้านกฏหมายนี่แหละ ที่ทำให้มันยุ่งยากและซับซ้อน อีกทั้งถ้าปัญหาได้เกิดขึ้นแล้วค่าใช้จ่ายของเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นสูงกว่าราคารถที่เราจ่ายไปมากเลยทีเดียว ในปัจจุบันเราจึงไม่ค่อยเห็นรถกลุ่มนี้แล้ว แต่ก็มีประกาศขายบ้างแต่น้อยมากๆ เนื่องจากปัญหาเหล่านี้จนเกิดเป็นคำกล่าวที่ว่า “คนขายโล่งใจ คนซื้อหนักใจ” ในที่สุด

Ducati Multistrada V4 Full bike 02

สำหรับคนที่ยังไม่มีประสบการณ์และ ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับรถกลุ่มนี้ ทางเราจะขอแยกประเภทรถมอเตอร์ไซค์ บิ๊กไบค์ ที่จัดจำหน่ายในประเทศออกมาให้เข้าใจกันง่ายๆ ตามนี้นะครับ 

  • รถอินวอย คือ รถที่ประกอบขึ้นมาจากชิ้นส่วน หรืออะไหล่ ซึ่งยังไม่สามารถนำมาวิ่งใช้งานบนนถนนได้ และหากยังไม่ไปยื่นดำเนินการเสียภาษีให้ถูกต้องละก็จะถือว่ามีความผิด
  • รถอินวอยที่เสียภาษีกับทางสรรพสามิตแล้ว หรือ รถ สพม. คือ รถที่สามารถใช้งานในพื้นที่ส่วนบุคคลได้ เช่น ขับขี่อยู่บริเวณบ้าน หรือสนามแข่งขัน เป็นต้น ซึ่งการทำกิจกรรมที่กล่าวมานี้ไม่ผิดแต่อย่างใด แต่หากคุณนำรถออกไปใช้งานบนถนนหลวงแล้วละก็ จะถือว่ามีความผิดทันที ดังนั้นรถกลุ่มนี้จะถูกนิยามง่ายๆ ว่าเป็น รถจอดโชวน์ นั่นเอง ซึ่งต่างจากรถอินวอยที่ยังไม่เสียภาษีที่จอดเฉยๆ ก็ผิด
  • รถทะเบียน คือ รถที่มีการยื่นขอจดทะเบียนกับทางขนส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถวิ่งบนท้องถนนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ ซึ่งเมื่อเทียบกับ 2 ประเภทก่อนหน้ารถทะเบียนแท้สามารถไปได้ทุกที่สบายใจหายห่วง

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ห้ามนำเข้ารถจักรยานยนต์ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักร ระบุชัดหากฝ่าฝืนให้กรมศุลกากรทำลายได้ มีผลบังคับใช้ในอีก 180 วัน

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้รถจักรยานยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2564 ลงนามโดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงมาตรการควบคุมการนำรถจักรยานยนต์ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง (1) (3) และ (6) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้รถจักรยานยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2564″

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 113) พ.ศ. 2539 ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2539

ข้อ 4 ในประกาศนี้ “รถจักรยานยนต์” หมายความว่า รถจักรยานยนต์ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า รถโมเพ็ด (Moped) รถจักรยานที่ติดตั้งมอเตอร์ช่วย (รถจักรยานไฟฟ้า) รวมทั้งรถพ่วงข้าง ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภท 87.11 และรถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นโบราณวัตถุที่มีอายุเกินหนึ่งร้อยปี ตามพิกัดอัตราศุลกากร ประเภท 97.06 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงรถพ่วงข้างที่ไม่ได้ติดตั้งมากับรถ

“รถจักรยานยนต์ใช้แล้ว” หมายความว่า รถจักรยานยนต์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว แต่ไม่รวมถึง

(1) รถจักรยานยนต์ที่ผ่านการใช้งานเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการทดสอบคุณภาพหรือเพื่อการจัดส่งไปยังแหล่งจำหน่าย โดยมีหนังสือรับรองจากเจ้าของตราสินค้า

(2) รถจักรยานยนต์ที่ได้จดทะเบียนใช้งานครั้งแรกในต่างประเทศก่อนบรรทุกลงในยานพาหนะจากเมืองต้นทางไม่เกินหกสิบวัน โดยได้ชำระภาษีอากรต่อกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ตามที่กำหนดสำหรับรถจักรยานยนต์ใหม่

ข้อ 5 ให้รถจักรยานยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร

ข้อ 6 ความในข้อ 5 มิให้ใช้บังคับแก่
(1) รถจักรยานยนต์ใช้แล้วที่กระทรวงการต่างประเทศเห็นสมควรให้สถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่ องค์การระหว่างประเทศ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจของต่างประเทศ องค์กรต่างประเทศที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือบุคคลซึ่งได้รับเอกสิทธิ์นำเข้ามาในราชอาณาจักรได้โดยมีหนังสือแจ้งกรมศุลกากร

(2) รถจักรยานยนต์ใช้แล้วที่กระทรวงการต่างประเทศเห็นสมควรให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือองค์การสาธารณกุศลของประเทศไทยซึ่งได้รับบริจาคจากต่างประเทศ นำเข้ามาในราชอาณาจักร ภายใต้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติโดยมีหนังสือแจ้งกรมศุลกากร

(3) รถจักรยานยนต์ใช้แล้วที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและจะนำกลับออกไป หรือนำออกไปนอกราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวแล้วนำกลับเข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร โดยผู้นำเข้าได้ทำพิธีการไว้กับกรมศุลกากรว่าจะนำรถที่นำเข้ามานั้นกลับออกไป หรือจะนำรถที่นำออกไปนั้นกลับเข้ามา แล้วแต่กรณี

(4) รถจักรยานยนต์ใช้แล้วที่ได้จดทะเบียนใช้งานภายในประเทศกับกรมการขนส่งทางบก แล้วส่งออกไปนอกราชอาณาจักรแต่ไม่สามารถจดทะเบียนใช้งานในต่างประเทศได้ หรือไม่สามารถนำเข้าไปในประเทศนั้นได้ เป็นเหตุให้ต้องส่งกลับประเทศไทย ทั้งนี้ ต้องนำกลับเข้ามาภายในระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

(5) รถจักรยานยนต์ใช้แล้วที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้เป็นรถจักรยานยนต์ต้นแบบสำหรับการวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ โดยมีเอกสารการอนุมัติให้ได้รับยกเว้นภาษีสรรพสามิต หรือได้รับสิทธิเสียภาษีในอัตราศูนย์จากกรมสรรพสามิตไปแสดงต่อกรมศุลกากรประกอบการนำเข้า

(6) รถจักรยานยนต์ใช้แล้วที่กรมศิลปากรมีหนังสือรับรองว่านำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เท่านั้นโดยจะไม่นำไปจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก

(7) รถจักรยานยนต์ใช้แล้วที่กระทรวงกลาโหมพิจารณาอนุญาตให้นำเข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์

การนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งรถจักรยานยนต์ใช้แล้วตาม (3) หากเป็นการนำเข้าเป็นการชั่วคราวเพื่อท่องเที่ยว ระยะเวลาที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรต้องสอดคล้องกับระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสำหรับนักท่องเที่ยว และในกรณีนำออกเป็นการชั่วคราวเพื่อท่องเที่ยว ระยะเวลาที่นำออกไปนอกราชอาณาจักรแล้วนำกลับเข้ามาในราชอาณาจักรต้องสอดคล้องกับระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศนั้นสำหรับนักท่องเที่ยว

ข้อ7 การนำรถจักรยานยนต์ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนข้อ 5 ให้กรมศุลกากรทำลายรถจักรยานยนต์ดังกล่าวเสีย

8 ให้รถจักรยานยนต์ใช้แล้วที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ต่อไปจนกว่าจะพ้นภาระและความรับผิดตามกฎระเบียบที่กำหนด

ที่มา : www.ratchakitcha.soc.go.th

ติดตาม ข่าวสารรถมอเตอร์ไซค์ ข่าวบิ๊กไบค์ ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ : ข่าวสารรถมอเตอร์ไซค์

ติดตาม ข่าวจักรยานยนต์ ข่าวบิ๊กไบค์ ทุกรุ่นทุกยี่ห้อGGezBikeco

Facebook FanPage : GGezBikeco

เรียบเรียงโดย GGezBikeco 

Next Post

เปิดตัวรถใหม่ Honda CB200X ทัวริ่ง-แอดเวนเจอร์รุ่นใหม่ ที่อินเดีย !!

เมื่อไม่นานมานี้ที่ประเทศอินเดีย ได้มีกา […]
honda cb200x cover